پردیس احمدی چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - ۰۳:۳۰

این صحنه ها توسط تگرگ اتفاق افتاده است با وجود تذکر هواشناسی بیشتر خودرو هایی که در خیابان ها مانده بودند و تذکر را جدی نگرفته بودند دچار مشکل شده اند. نتیجه این است که ماندن در اتومبیل هنگام بارش تگرگ های یخی از آسمان توصیه نمیشود.

 

بارش تگرگ بزرگ و خسارات آن

 

بارش تگرگ بزرگ و خسارات آن

 

بارش تگرگ بزرگ و خسارات آن

 

بارش تگرگ بزرگ و خسارات آن

 

بارش تگرگ بزرگ و خسارات آن

 

بارش تگرگ بزرگ و خسارات آن

 

بارش تگرگ بزرگ و خسارات آن

 

بارش تگرگ بزرگ و خسارات آن

 

بارش تگرگ بزرگ و خسارات آن

 

بارش تگرگ بزرگ و خسارات آن

 

بارش تگرگ بزرگ و خسارات آنشارژ سریع موبایل