سارا قاسمی دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۰

گل ابری Ageratum چند قسم گیاه ماندنی از تیره گیاهان مركبه Composees با گلهای آبی كوچك میباشد كه گلهای آنرا دسته ای از كلاپركها تشكیل میدهد .كه بطور متناوب یكی جانشین دیگری میشود مدتی نسبتا طولانی دوام می آورند.

در رنگهای آبی تیره یا روشن ، سفید و گاهی صورتی دیده می شود که حالتی نیمه کروی دارد و با برگهای سبز همراه می باشد.

 

پرورش گل ابری(گل پشم)

 

جورهائی كه در گل كاریها كاشته میشوند عبارتند از :

1 ـ گل ابری مكزیك A. mexicanum :

از این گونه ، جورهای پاكوتاه به بلندی 20 تا 25 سانتیمتر و پابلند به بلندی 75سانتیمتر با گلهای سفید مایل به بنفش و آبی تیره وجود دارد.

2 ـ گل ابری وندلاند A. wendlandi :

از این گونه نیز جورهای پاكوتاه به بلندی 20 تا 25 سانتیمتر و پابلند به بلندی 50 سانتیمتر با گلهای سفید مایل به بنفش و صورتی وجود دارد.

Ageratum را بخوبی میتوان با كاشتن بذر زیاد كرد ولی اگر بخواهند زودتر از گل آن استفاده كنند همچنین میتوان اوائل ماه آبان ساقه های آنرا در گلدان قلمه زده این قلمه ها را كه پس از دو هفته ریشه میكند تمام زمستان زیر شاسی یا گلخانه نگهدارند تا نیمة دوم فروردین آنها را روی تپه گل یا حاشیه بكارند.

محل مناسب برای این گل نقاط آفتاب رو میباشد و خشكی زمین به آن صدمه ای نمی زند.

در ایران این گل مانند گلهای یكساله كاشته و پائیز بوته های آنرا می كنند.

 

پرورش گل ابری(گل پشم)

 

تكثیر :

زیاد كردن این گل به دو روش كاشتن بذر و قلمه زدن ساقه های آن همانگونه كه در بالا اشاره شد امكان پذیر است.شارژ سریع موبایل