شیدا اخوت سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰

بیماریهای عفونی به آن دسته از بیماریهایی می گویند که از فردی به فرد دیگر قابل انتقال است. عفونتهای منتقله جنسی نیز یک نوع از این بیماریهاست که در حین فعالیت جنسی انتقال می یابد.شارژ سریع موبایل